вторник, 15 септември 2009 г.

Великобритания с план за развитие на интелектуалната си собственост ( The UK plan for the development of intellectual property)


The Confederation of British Industry предложи план от 6 точки за подкрепа на репутацията на Великобритания, като страна лидер в развитието и експлоатацията на интелектуална собственост.
Според предложението всяка политика на правителството в страната трябва да бъде тествана от гледна точка на това дали спомага Обединеното кралство да става по атрактивно място за развитие и внедряване на иновации.
Шестте точки от този план са:
- Патентното ведомство във Великобритания трябва да има ясно определена мисия да бъде защитник на IP компаниите пред правителството;
- IP архитектурата относно патенти, марки, дизайни и тн. трябва да бъде пригаждана към актуалните бизнес тенденции по света;
- Всички предстоящи данъчни реформи трябва да бъдат оценявани по това доколко правят страната по привлекателно място за иновации и IP развитие;
- Увеличаване на количеството и качеството на студентите в областите на математиката, инжинерните науки, технологиите и тн.;
- Правителството трябва да положи повече усилия за подобряване на връзките между университетите и бизнесът;
- Правителството трябва да осигури улеснено финансиране на нововъзникващи IP компании;
Интересно предложение от страна на The Confederation of British Industry, което ако бъде реализирано би било от значителна полза за развитието на британската икономика.
С оглед на подобни планове обявени и от Южна Корея, Тайван, Китай и други страни може да бъде заключено, че един от механизмите на който държавите по света залагат за излизане от икономическата криза е именно интелектуалната собственост.
Това безспорно е правилна политика от стратегическо значение за развитието на всяка държава. Би било хубаво нещо подобно да бъде задействано и в България, за да може страната да стъпи на световната IP магистрала водеща до икономически просперитет.
информация IP Kat.

English version

The Confederation of British Industry has proposed 6-point plan to support the UK's reputation as party leader in the development and exploitation of intellectual property.
In the proposal, any policy of the government in the country must be tested in terms of whether the UK becomes more attractive place for development and commercialization of innovations.
Six points of this plan are:

- "The Intellectual Property Office (IPO) should have a single, clear mission to act as a “champion for IP-intensive companies” across government."
- "The IP architecture for patents, copyright, designs and trade marks must be “fit for purpose” for all businesses in the global economy."
- "All relevant future tax changes should have to pass the test “will it make the UK a more attractive place for IP-intensive businesses to invest in, develop and exploit IP."
- " The quality and quantity of graduates, particularly with STEM skills, must be increased as a matter of urgency, through opting in high ability students to take all three sciences at GCSE and encouraging a greater uptake of STEM subjects at A-Level";
- "The government should take more steps to improve collaboration between universities and business";
- "The government must take action to ensure a supply of venture capital funding to IP intensive start-up companies";
Interesting proposal by The Confederation of British Industry, which if implemented would be of considerable benefit to the development of the British economy.
In view of such plans announced by South Korea, Taiwan, China and other countries can be concluded that one of the mechanisms which countries around the world pledged to exit from the economic crisis that is intellectual property.
This is undoubtedly a correct policy of strategic importance for the development of each country. It would be something nice to be operated in Bulgaria, so the country can stand on global IP highway leading to economic prosperity.
information IP Kat.