вторник, 22 септември 2009 г.

Universal Music загуби дело срещу Veoh ( Universal Music lost a case against Veoh)


Федералният съд в Лос Анджелис излезе с решение по делото между Universal Music и Veoh започнато през 2007 година.
Universal Music Group завеждат съдебно дело срещу интернет сайтът Veoh с обвинението, че последният разпространява видео клипове на артисти от каталога на Universal, като по този начин нарушава авторските им права.
Според решението на съдът обаче Veoh не нарушава авторски права поради факта, че сайтът е спазил условията на концепцията "safe harbour" залегнала в the Digital Millennium Copyright Act’s (DMCA). Според нея една компания може да избегне обвинения за нарушаване на авторски права ако тя не е била осведомена предварително, че съответното съдържание нарушава нечий права, а след като това се е случило тя е предприела необходимите действия по премахване на съдържанието.
Новина на Annsley Merelle Ward за IP Kat.

English vershion

The Federal Court in Los Angeles issued a decision in the case between Universal Music and Veoh launched in 2007.
Universal Music Group brought lawsuit against Veoh website with the accusation that the latter distributes videos of artists from the catalog of Universal, thereby infringing their rights.
According to the decision of the court, however, Veoh does not infringe copyright because the site has complied with the terms of the concept of "safe harbour" anchored in the Digital Millennium Copyright Act's (DMCA). According to her, a company may avoid the accusations of copyright infringement if it was not previously aware that the content infringes another's rights, but once this has happened it has taken appropriate action in removing the contents.
Information by Annsley Merelle Ward for IP Kat.