вторник, 29 септември 2009 г.

USPTO ще си сътрудничи с ARIPO ( USPTO will collaborate with the ARIPO)


Американското ведомство за патенти и търговски марки ( USPTO) и Африканската организация за интелектуална собственост (ARIPO) подписаха работен план за двустранно сътрудничество в областта на интелектуалната собственост. Това е първото споразумение между двете страни. То има за цел да повиши ефективността и да развие допълнително системата за интелектуална собственост в страните членки на ARIPO.
Конкретните направления за реализация на споразумението касаят подобряване на административната работа относно защитата на интелектуалната собственост в Африка, повишаване осведомеността относно материята и тн.
информация USPTO.

English version

The USPTO and the African Intellectual Property Organization (ARIPO) signed a work plan for bilateral cooperation in the field of intellectual property. This is the first agreement between the two countries. It aims to increase efficiency and further develop the intellectual property system in the Member States of ARIPO.
The specific directions for the implementation of the agreement concerning the improvement of the administrative work concerning the protection of intellectual property in Africa, raising awareness about the matter, and so on.
Information USPTO.