понеделник, 12 октомври 2009 г.

Apple се бори за ябълката си в Австралия ( Apple is fighting for an apple in Australia)

Интересен казус стартира в Австралия относно желанието на местна верига хранителни магазини да регистрира знак наподобяващ логото на Apple.


Веригата Woolworths подава заявка за марка, лого на буквата W приличащо на ябълка за класове от 1 до 43. Apple подава опозиция с твърдението, че това лого наподобява притежаваното от компанията общоизвестно лого. Опасенията са че използвана в интернет средата и за електрони услуги, заявената марка на Woolworths би довела до объркване сред потребителите.
Решението по този казус неминуемо ще бъде интересно.
Така или иначе обаче от този случай може да се заключи, че глобални компании, като Apple имат стриктна IP политика за защита на интелектуалната им собственост, която като нематериален актив съставлява значителна част от капитализацията на компанията.
информация на Аustraliantrademarkslawblog.

English version

Interesting case study starts in Australia on the willingness of local chain grocery stores to register a mark resembling the logo of Apple.
Woolworths chain filed trade mark application, logo of the letter W-like apple for classes 1 to 43. Apple filed opposition, arguing that it resembles a generally known logo owned by the company. This brand used in the Internet environment and electrons services would lead to confusion among consumers.
The decision in this case will undoubtedly be interesting.
Either way, however, in this case can be concluded that global companies like Apple has a strict policy for IP protection of their intellectual property as an intangible asset which constitutes a significant part of the capitalization of the company.
information by Australiantrademarkslawblog.