понеделник, 26 октомври 2009 г.

Coca Cola спечели 7 годишно дело в Колумбия ( Coca Cola won the case in Colombia)

IP Tango съобщава новината за спечеленото от Coca Cola дело в Колумбия.
Компанията притежава марка Santa Clara за минерална вода. Местен заявител заявява марка ‘Agua Santa’ също за минерална вода.
Coca Cola подава опозиция поради силното сходство между двете марки. Според компанията марка ‘Agua Santa’ не се отличава значително от тяхната марка поради факта, че ‘Agua ’ означава вода и остава само Santa, което не е достатъчно за създаване на нужната отличителност.
The Superintendence отхвърля опозицията на Coca Cola, като неоснователна.
Компанията обжалва пред the Consejo de Estado (Registry Control Organisation).
Според the Consejo de Estado при преценката за наличие на сходство трябва да се използва цялостен тест.
Сравнявайки двете марки, като цяло the Consejo de Estado счита, че има вероятност от объркване на потребителите поради силното сходство между марките за идентични стоки.

English version

IP Tango reported news that Coca Cola won the case in Colombia .
The company owns Santa Clara marks for mineral water. Local applicant states marks 'Agua Santa' also to mineral water.
Coca Cola brought strong opposition because of the similarity between two marks. According to the company marks 'Agua Santa' did not differ significantly from their brand because 'Agua' means water and remains only Santa, which is not sufficient to establish the requisite distinctness.
The Superintendence rejected the opposition of Coca Cola, as unfounded.
The company appealed to the Consejo de Estado (Registry Control Organisation).
According to the Consejo de Estado in assessing the presence of similarity should be used overall test.
By comparing the two marks in general the Consejo de Estado believes that there is a likelihood of consumer confusion because of the strong similarity between the marks for identical goods.