четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Nokia срещу Apple ( Nokia v. Apple)

Редица информационни източници съобщават за новината относно заведеното от Nokia дело в САЩ срещу Apple за нарушаване на права върху 10 софтуерни патента притежавани от финландската компания.
До момента двете компании бяха в продължителни преговори за уреждане на извън съдебно споразумение, които накрая завършиха с неуспех.
Nokia обвинява Apple че използва софтуер защитен чрез патентни в своя продукт iPhone.
Това е поредният случай на съдебно дело касаещо патенти за софтуер. Този обект на интелектуалната собственост е изключително сложен за закрила и най-вече за използване. Това е така тъй като той обикновено е съставен от множество елементи, за някои от които има самостоятелни патенти. Създаването на краен IT продукт може да инкорпорира множество технически решения.
Поради това при разработването на сложно изделие е необходимо да бъде правено детайлно патентно проучване за състоянието на техниката, като целта е да се избягват такива обвинения. За съжаление това не винаги е лесна задача.

English version

Several information sources reported the news that Nokia filed suit against Apple for infringement on 10 U.S. software patents owned by the Finnish company.
So far, two companies were in protracted negotiations for a settlement agreement outside of court, which ended in failure.
Nokia blames Apple, that uses software protected by patents in its product iPhone.
This is another case of a lawsuit concerning patents for software. This intellectual property is extremely complicated for protection, especially for use. This is because it usually consists of several elements, some of which have separate patents. Creation of IT end-product may incorporate many technical decisions.
Therefore, when developing a complex device, there is need to be done a detailed study on the patent status of techniques, the goal is to avoid such accusations. Unfortunately this is not always an easy task.