вторник, 27 октомври 2009 г.

OHIM в Twitter и YouTube ( OHIM in Twitter and YouTube)


OHIM обяви интересната новина за новото си присъствие в Twitter и YouTube.
Там ще бъде излагана информация за дейността на организацията.
Подобно начинание от страна на OHIM е похвално с оглед използването на нови и популярни комуникационни средства, които да разширят спектарът от източници на информация за интелектуалната собственост.
В Twitter OHIM се намира на следният адрес: http://www.twitter.com/OAMITWEETS
В YouTube OHIM се намира на следният канал: http://www.youtube.com/user/OAMItubes

Интересното в случая е че и други организации и институции свързани с интелектуална собственост също използват тези нови канали.
В Twitter&
WIPO- http://twitter.com/wiponews
Европейското патентно ведомство- http://twitter.com/EPOorg
INTA- http://twitter.com/_INTA
Marques- http://twitter.com/MARQUESIP

Блогът Intellectual Property Planet е в крак също с тези нови тенденции и има страници в Twitter и Facebook:
- http://www.facebook.com/ipplanet
- http://twitter.com/IP_Planet

English version

OHIM announce interesting news about their new presence on Twitter and YouTube.
There will be displayed information about the organization.
Such an undertaking on the part of OHIM is commendable because it uses the new and popular means of communication to broaden the sources of information about intellectual property.
In Twitter OHIM is located at the following address: http://www.twitter.com/OAMITWEETS
In YouTube OHIM is located on the following channels: http://www.youtube.com/user/OAMItubes

The interesting thing here is that other organizations and institutions related to intellectual property have also used these new channels.
In Twitter:
WIPO-http://twitter.com/wiponews
European Patent Office-http://twitter.com/EPOorg
INTA-http://twitter.com/_INTA
Marques-http://twitter.com/MARQUESIP

Intellectual Property Planet blog is also in line with these new trends and has pages on Twitter and Facebook:
- Http://www.facebook.com/ipplanet
- Http://twitter.com/IP_Planet