петък, 16 октомври 2009 г.

PARK AVENUE не е описателна марка ( PARK AVENUE is not descriptive marks )

Патентно ведомство на Швейцария отказва да регистрира преди време марка Park Avenue за принт материали, комуникационни услуги, публикации и тн.
Отказът е основан на факта, че марката е географско означение и може да доведе до заблуждавене на потребителите относно произхода на стоките и услугите. Освен това Патентното ведомство счита, че марката е описателна за стоките свързани с публикации.
The Federal Administrative Court преразглежда това решение и го отхвърля. Според съдът Park Avenue се възприема от потребителите, като загатване за стил и начин на живот на богатите и известни хора, а не толкова като описателна дума за списания и вестници.
Park Avenue не се възприема, като производствен източник. От тази гледна точка не е необходимо то да се запазва свободно за употреба за фирми ситуирани там.
информация на Class 46.

English version

A Switzerland Patent Office refused to register a trade mark Park Avenue for print materials, communication services, publications and so on.
The refusal is based on the fact that the mark is a geographical indication and can lead to misleading consumers about the origin of goods and services. Moreover, the Patent Office considers that the mark is descriptive of the goods related to publications.
The Federal Administrative Court reviewed that decision and rejected it. Park Avenue, according to the court is perceived by consumers as a hint of style and lifestyle of the rich and famous people, rather than as a descriptive word for magazines and newspapers.
Park Avenue is not perceived as a production source. From this perspective, it is not necessary to maintain the free guide for companies situated there.
information Class 46.