неделя, 1 ноември 2009 г.

Патентоване на софтуeр и бизнeс методи? ( Patenting of software and business method?


Въпросът дали софтуерът и бизнес методите могат да бъдат защитени чрез патент продължава да витае в средите на интелектуалната собственост по света в това число и в САЩ и Канада, където съществува такава закрила. Настоящият повод разпалил дебатите е делото Bilski проточило се на различни съдебни инстанции.
По ранно този месец the Free Software Foundation (FSF) и Red Hat излязоха със становище, че софтуерът не отговаря на изискванията за патентна закрила. Подобно мнение имат и Yahoo, IBM, the Business Software Alliance.
Аналогични дебати има и в Канада. Очаква се през 2010 година да има по-сериозно развитие в тази област.
информация на ipblog.ca

English version

The question whether software and business methods can be protected by a patent is still floating in circles of intellectual property worldwide including the U.S. and Canada, where such protection exists. The reason for the debate is Bilski case.
By early this month, the Free Software Foundation (FSF) and Red Hat came up with a statement that the software is not eligible for patent protection. Such opinions have Yahoo, IBM, the Business Software Alliance.
There are similar debates in Canada. Expected in 2010 to have a serious development in this area.
information ipblog.ca