вторник, 17 ноември 2009 г.

IP Toolbox- една добра идея ( IP Toolbox -a good idea)


Австралийското патентно ведомство представи нов сайт IP Toolbox в който е представена изключително интересна практическа информация свързана с интелектуалната собственост.
Сайта е разделен на четири секции- IP и бизнесът, IP комерсиализация, IP мениджмънт и IP защита.
Особено интересна е информацията касаеща интелектуалната собственост, счетоводството и данъците свързани с нея според законодателството в Австралия.
информация на IP Finance.

English version

The Australian Patent Office introduced a new IP Toolbox website that presents very interesting practical information related to intellectual property.
This site is divided into four sections-IP and business, IP commercialization, IP management and IP protection.
Particularly interesting is the information concerning intellectual property, accounting and taxes associated with it, according to law in Australia.
information IP Finance.