сряда, 25 ноември 2009 г.

Регистриран и нерегистриран дизайн според европейското законодателство ( Registered and unregistered design according to European legislation)


Според законодателството на Европейският съюз един промишлен дизайн може да получи закрила, като регистриран дизайн или като нерегистриран.
Силата и продължителността на закрила при двата варианта е различна.
При нерегистрираният дизайн не е необходимо подаването на заявка и формалната му регистрация в OHIM. Този дизайн се закриля за период от 3 години от датата на първото използване на дизайна. Той закриля дизайнът срещу неговото непозволено копиране от страна на трето лице. За да се приложи закрилата обаче е необходимо същественото сходството между двата дизайна да бъде доказано, което не винаги е толкова лесно.
От друга страна при регистрираният дизайн на Общността се подава заявка в OHIM и след изпълняване на формалните изисквания, дизайнът получава закрила за максимален срок от 25 години. Тук доказване на копирането не е необходимо.
Повече информация за разликата между регистриран и нерегистриран дизайн може да откриете тук.

English version

According to the law of the European Union a design may receive protection as a registered or unregistered design.
The strength and duration of protection under both options is different.
In the unregistered design is not necessary filing and its formal registration in OHIM. This design is protected for a period of 3 years from the date of first use of the design. It's protects the design against it's unauthorized copying by third party. It should be demonstrated substantial similarity between the two designs, which is not always so easy.
On the other hand registered Community design is requested at the OHIM and after completion of the formal requirements, the design gets protection for a maximum period of 25 years. Here proof of copying is not necessary.
More information about the difference between registered and unregistered design can be found here.