петък, 13 ноември 2009 г.

Революция в системата за защита на търговски марки в България ( A revolution in the system of protection of trademarks in Bulgaria)


Новина за която се говори от известно време получи своето потвърждение от сайта на Правителството на Р.България.
Системата за закрила на търговски марки в България ще претърпи значителни промени в частта си касаеща дейността на Патентно ведомство.
До момента в България се прилагаше регистрационната система при която Патентно ведомство проверяваше заявките за нови марки на абсолютни и относителни основания, след което се произнасяше дали съответната марка може да бъде регистрирана.
Бъдещите промени в законодателството въвеждат така наречената опозиционна система при която Ведомството ще проверява марките само на абсолютни основания, след което ще се дава възможност за подаване на опозиция от всяко заинтересовано лице срещу регистрацията на определената марка.
Новината от government.bg гласи:

Държавните регистри на марките и на географските означения ще бъдат публикувани в интернет, предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за марките и географските означения. Двата регистъра се водят и поддържат от Патентното ведомство и освен на хартиен носител те ще имат и електронна база данни, която ще се публикува на официалната интернет страница на административната структура.

С измененията в нормативната база ще отпадне експертизата по същество, която се извършва служебно от Патентното ведомство. Тя ще бъде заменена с опозиционна система, включваща:

· експертиза на заявката, която ще се извършва само на абсолютни основания и ако заявката отговаря на изискванията ще се публикува в Официалния бюлетин на ведомството;

· в 3-месечен срок от публикацията лицата, които могат да възразят, ще трябва да направят това с писмена опозиция срещу регистрацията на марката. Тя ще се разглежда от трима експерти;

· когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена (изцяло или частично) като неоснователна с влязло в сила решение, ще трябва да се вземе решение за регистрация на марката.

Този модел на експертиза съответства на процедурата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, администриращо марката и дизайна на Общността.

Правилата, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила 12 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник. През това време ще може да се организира разяснителна кампания за прилагането на нормативната база и новия режим за регистрация.

Друга промяна в закона предвижда таксите за заявяване, за експертиза и за регистрация, ако не бъдат заплатени в едномесечен срок, да се дължат в двоен размер до един месец след изтичане на определения срок. Когато таксата е заплатена в 1-месечен срок, ще трябва да се вземе решение за регистрация на марката. Тя ще се вписва в държавния регистър, ще се публикува в Официалния бюлетин, а на заявителя ще се издава свидетелство за регистрация.

информация government.bg

English version

The news of which speaks for some time received its confirmation from the site of the Government of Bulgaria.
The system of protection of trademarks in Bulgaria will undergo significant changes in its part concerning the activities of the Patent Office.
So far Bulgaria has operated in the registration system under which the Patent Office examine applications for new trademarks on absolute and relative grounds, and then pronounced whether the mark can be registered.
The future changes in legislation will introduce so-called opposition system in which the Office will check the marks only on absolute grounds, since any person can lodge opposition against the registration of certain brands.