петък, 18 декември 2009 г.

Проектът 5 IP офиса -The 5 IP offices projectПроектът 5 IP офиса стартира през 2008 година. Този проект обединява усилията на 5 Патентни ведомства- Европейското патентно ведомство, Американското ведомство за патенти и марки, Японското патентно ведомство, Корейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Китай.
Проектът цели хармонизиране процедурите по издаване на патенти и улесняване на достъпът до патентна информация и документация. За основа за изпълнение на тази цел ведомствата ще използват PCT системата.
Основните елементи залегнали в проекта са:
Информация the Five IP Offices

English version

5 IP offices project started in 2008. This project unites the efforts of 5 patent offices, the European Patent Office, United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, Korean Patent Office and Patent Office of China.
The project aims to harmonize procedures for the granting of patents and facilitating access to patent information and documentation. Basis for implementation of this objective, agencies will use the PCT system.
The main elements underlying the project are:


Information the Five IP Offices