четвъртък, 31 декември 2009 г.

A fight for the domain in Spain - Борба за домейн в Испания


Marques Class 46 съобщава интересна новина касаеща борбата за неправомерно използване на домейн идентичен с търговска марка в Испания.
Наскоро специализираният съд за интелектуална собственост в Барселона повдигна интересен въпрос, а именно: Възможно ли е за испанският съд да върне един домейн от недобросъвестен регистратор на притежателя на търговската марка, идентична с домейна?
Отговорът е НЕ.
Основавайки се на законодателството за търговските марки в Испания, което забранява използването на търговска марка за домейн без съгласието на притежателя на правата, съдът заключава, че единственото нещо което той може да направи е да заличи домейна. Според становището, съдът няма правото на нареди прехвърляне на домейна от нарушителят към притежателя на търговската марка, както това може да направи арбитража на WIPO.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news concerning the fight against the unlawful use of a domain name identical to a trademark in Spain.
Recently, a specialized court for intellectual property in Barcelona has raised an interesting question, namely: Is it possible for the Spanish court to return
one domain from dishonest registrar to the owner of the trademark identical with the domain?
The answer is NO.
Based on trademark law in Spain, which prohibits the use of a trademark for the domain without the consent of the owner's rights, the court concluded that the only thing he can do is to cancel it. According to the opinion, the court has no right to order the transfer of the domain from the offender to the trademark holder, such as making the arbitration of WIPO.