понеделник, 21 декември 2009 г.

Нови тенденции- IP брокер - Some new trends-IP broker

IP брокерът е сравнително ново направление в областта на интелектуалната собственост, което се породи от интензивното развитие на интелектуалната собственост през последните години.
IP брокерът е лице което се занимава с намиране на бизнес приложение и реализация за различните обекти на интелектуалната собственост.
Когато различните IP обекти се създават от по-малки фирми или отделни индивиди, те обикновено не могат да ги реализират търговски. Това е така поради факта, че тези лица нямат необходимата организация, контакти или финансови средства.
В подобни ситуации се появява фигурата на IP брокерът.
Той поема задължението да осъществи бизнес реализацията на едно изобретение, лицензирането на една марка или дизайн и тн. Срещу тази си работа IP брокерът получава хонорар в размер на определен процент от сделката.
Задачата на IP брокерът е изключително сложна. Обикновено компаниите които са заинтересовани от покупката на подобни IP обекти и най-вече при патентите за изобретения и полезни модели, искат да получат предварително най-различни технически и финансови анализи подкрепящи успешната реализация на изобретението.
Повече информация за IP брокерът може да откриете на IPeg.

English version

An IP broker is a relatively new trend in the field of intellectual property which arise from the intensive development of intellectual property in recent years.
The IP broker is a person who deals with finding a business application and implementation of the various objects of intellectual property.
When different IP objects are created by smaller companies or individuals, they usually can not implement them commercially. This is because these individuals lack the necessary organization, resources or contacts.
In such situations appears IP broker.
He undertakes to make the realization of an invention in business, licensing of a trademark or design, etc.. In return, the broker receives IP fee amounting to a percentage of the transaction.
The task of the IP broker is extremely complex. Typically, companies who are interested in buying such IP facilities, especially for patents for inventions and utility models, want to receive in advance a various technical and financial analysis supporting the successful implementation of the invention.
More information about IP broker can be found at IPeg.