петък, 11 декември 2009 г.

Проблеми за iPhone в Швейцария - A problem for the iPhone in Switzerland

Marques Class 46 съобщава интересна новина за проблеми относно словна марка iPhone в Швейцария.
Швейцарското патентно ведомство отказва защита на марка iPhone поради факта, че потребителите възприемат i като знак за интернет или информация. Комбинацията на буквата с phone води до описателност на марката и то не само за стоката телефон, но и за компютри, mp3 устройства, софтуер и тн.
Това решение не е изненада. Преди време the Federal Administrative Court се произнесе, че i-Option не може да бъде марка за принтери, сканиращи устройства и тн.
Интересен е и факта защо от Apple не са претендирали за придобита вторична отличителност на словната си марка iPhone.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news about the problems of word mark iPhone in Switzerland.
Swiss Patent Office denied the protection of the mark iPhone because consumers will perceive
i as a sign for internet or information. The combination of the letter with phone was descriptive not only for good phone, but for computers, mp3 devices, software and so on.
This decision is not surprising. Some time ago the Federal Administrative Court ruled that the i-Option may not be trademark for printers, scanners, etc..
It is interesting the fact, why Apple has not claimed to have acquired a secondary distinctive for the trade mark iPhone.