четвъртък, 17 декември 2009 г.

Залог на търговски марки в Русия- нова мода ( A pledge of trademarks in Russia- a new fashion)

Marques Class 46 съобщава за нова мода в областта на търговските марки в Русия.
Една от най-големите руски козметични компании заложила своята търговска марка, оценена на 7-8 милиона долара, с цел получаване на кредит. Компанията трябва да върне 50 милиона евро до 2011 година на банката.
Законодателството в Русия, което урежда залог на търговски марки е в сила от 2008 година и става все по-популярно в средите на бизнесът.
Според специалистите в страната това е добра тенденция към повишаване разбирането за стойността и важността на интелектуалната собственост в Русия.

English version

Marques Class 46 reported a new fashion in the field of trademarks in Russia.
One of the largest Russian cosmetics companies pledged their trademark assessed on 7-8 million dollars in order to receive credit. The company must return 50 million euros to the bank in 2011.
The legislation in Russia, which governs the pledge of trademarks in force since 2008, and became increasingly popular in business circles.
According to specialists in the country it is a good tendency to raise awareness about the value and importance of intellectual property in Russia.