вторник, 22 декември 2009 г.

Sino или Китай - Sino or China

The Federal Administrative Court излезе с решение относно отказ на Швейцарското патентно ведомство да регистрира словна марка SINO за различни домакински стоки, печатни материали, играчки.
Съдът потвърди решението на Патентното ведомство, което отказа да регистрира марката поради факта, че на френски SINO означава Китай, което може да доведе до заблуждение на потребителите за произхода на стоки ако те не са произведени в Китай.
Това е интересен подход на Патентното ведомство. По скоро тук може да се приложи и тълкуването, че Sino е описателно за стоки произведени в Китай поради, което не може да се регистрира, като марка независимо къде са произведени стоките.
информация на Marques Class 46.

English version

The Federal Administrative Court issued a decision on refusal of the Swiss Patent Office to register the word mark SINO concerning various household goods, printed materials, toys.
The Court confirmed the decision of the Patent Office, which refused to register the mark due to the fact that on French SINO means China, which can lead consumers to confusion about the origin of the goods if they are not manufactured in China.
This is an interesting approach to the Patent Office. There may also be applied to another interpretation, namely that Sino is descriptive for goods produced in China for which it can not be registered as a mark wherever the goods are manufactured.
information Marques Class 46.