петък, 4 декември 2009 г.

TMview - нова мащабна база данни ( TMview - a major new database)


TMview е нова мащабна база данни за търговски марки, създадена по инициатива на OHIM. Целта й е да обедини в една обща база всички отделни база данни на страните от ЕС, базата на OHIM и WIPO.
Изключително добра идея, която представлява голямо улеснение при изграждане стратегията за защита на една марка.

Какво може да направи Tmview за Вас?
Tmview е инструмент за справки в реално време, който позволява на всеки интернет потребител да търси безплатно търговски марки във всички участващи ведомства. Той е многоезичен, лесен за употреба и дава централизиран достъп до заявените и регистирани търговски марки на участващите ведомства.
Информацията се предоставя от националните ведомства, които я притежават и са отговорни за ежедневното й подновяване.

Можете да използвате Tmview за:
· извършване на проучване за търговски марки
· проверка дали наименованието на марката е свободно
· разкриване стратегията на Вашите конкуренти
· предоставяне на информация за експертите:

Съгласно някои законодателства не е необходимо заявителите да подадат документи за приоритет или старшинство, ако те са достъпни чрез интернет страницата на съответното национално ведомство. По този начин Tmview може да се използва като инструмент по време на експертизата, когато са необходими документи от интернет страницата.

Какво включва Tmview
Точността на дадните, съдържащи се в Tmview е отговорност на участващите ведомства или организации, които ги предоставят. Принципът на Tmview е да отразява регистрите за търговски марки на участващите ведомства или организации към момента на справката.

· представлява вход към 5 милиона заявени и регистрирани търговски марки
· предоставя детайли за проучването, като правен статус, изображение, списък на стоките и услугите и т. н.
· връзка към националните бази данни
· възможност за разпечатване и запазване на документите
· информация от първа ръка от официалните регистри на ведомствата

Извличане на максимална полза от Tmview
Един единствен инструмент и ...
· Множество търговски марки на едно място - национални, регионални и международни
· всички езици са на разположение: когато към Tmview се интегрира някое ново ведомство или организация, съответният език/езици, също стават достъпни
· предоставя се достъп до всички интегрирани ведомства: когато към Tmview се присъедини ново ведомство или организация, към данните, предоставяни от него, се осигурява директна връзка
· услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
· изчерпателни резултати от проуването
· ежедневно обновяване на информацията
· безплатно
TMview може да бъде открита тук.

English version

TMview new major database brands, created at the initiative of the OHIM. Its aim is to unite in a common basis of all the individual database of the EU, the basis of the OHIM and WIPO.
Extremely good idea, which is a great convenience when building a strategy for protection of a mark.
What can Tmview for you?
Tmview is a tool to consult in real time which allows any Internet user to seek free trade marks in all participating departments. He is multilingual, easy to use and provides centralized access to requested after registration and trademarks of the participating departments.
Data provided by national agencies, which are her own and responsible for its daily renewal.

You can use Tmview for:
· Surveys about brands
· Check whether the name of the brand is free
· Disclosure strategy of your competitors
· Information for the experts:

Under some jurisdictions, it is not necessary for applicants to submit documents for priority or seniority if they are available through the website of the National Office. Tmview thus can be used as a tool during the examination when the necessary documents from the website.

What's included Tmview
The accuracy of dadnite contained in Tmview is the responsibility of the participating agencies or organizations that provide them. Tmview principle is to reflect the trademark registries of the participating agencies or organizations at the time of inspection.

· An entrance to the 5 million claimed and registered trademarks
· Provide details about the survey, such as legal status, image, list of goods and services, etc.
· Link to national databases
The ability to print and save documents
· First hand information from official records of agencies

Getting the most out of Tmview
A single tool and ...
· Many brands in one place - national, regional and international
· All languages are available: when Tmview to integrate any new office or organization, relevant language, are also becoming available
· To provide integrated access to all departments: where Tmview to join a new department or organization to the data provided by him, providing a direct link
· Service is available 24 hours a day, 7 days a week
· Comprehensive results of studies were
· Daily information update
· Free
TMview can be found here.