вторник, 12 януари 2010 г.

Inovaccess


Р. Халачева насочи вниманието на Intellectual Property Planet към интересно помощно средство наречено Inovaccess. Това е сайт който предоставя информация за интелектуалната собственост в страните членки на ЕС. Освен това чрез сайта се дават различни отговори и насоки касаещи интелектуалната собственост.
Този инструмент е в помощ най-вече на малките и средни компании в Европа.
Сайтът е изграден с помоща на националните патентни ведомства на страните членки на ЕС, OHIM, EPO и Европейската комисия.

English version

R. Halacheva inform the Intellectual Property Planet for a very interesting tool called ancillary Inovaccess. This is a site which provides information for intellectual property rights in EU Member States. In addition the site gives different answers and guidelines regarding intellectual property.
This tool is to help mainly for small and medium-sized companies in Europe.
This site was built with the help of national patent offices of EU member states, OHIM, EPO and the European Commission.