вторник, 19 януари 2010 г.

Kodak v. Apple


IPwatchdog съобщава новината за това, че Kodak са завели съдебно дело срещу Apple за нарушаване на права върху притежавани от Kodak патенти за технологии използвани в iPhone, iPod, Mac и тн.
В бизнес средите е тръгнал и слух, че Kodak ще завее дело и срещу Research in Motion, производителите на Blackberry.
Целта на подобни дела е свързана не просто със защита на притежавани патенти. Повечето големи корпорации започват да използват притежаваната от тях интелектуална собственост, като конкурентно оръжие, което да им помогне в битката за пазарно лидерство.
Голяма част от подобни съдебни дела завършват със споразумения между страните, като целта е всички да са доволни.
За пример една хипотеза е когато пазарната позиция на компания А е заплашена от друга компания В, която притежава нова технология, и в същото време А притежава интелектуална собственост, части от която може да е използвана в продуктите на компания В, компания А завежда съдебни дела с цел постигане на споразумение, което да и даде достъп до новата технология на компания В.
повече информация може да откриете на IPWatchdog.

English version

IPwatchdog reported the news that Kodak filed a lawsuit against Apple for infringement on patents held by Kodak and used in iPhone, iPod, Mac, etc..
News reports also indicate that Kodak has sued Research in Motion (RIM), maker of the Blackberry.
The purpose of such cases is not simply related to the protection of patents. Most large corporations began to use their intellectual property as a competitive weapon to help in the battle for market leadership.
Much of similar lawsuits ended with agreements between the parties with the goal of everyone is happy.
For example, one hypothesis is when the market position of a company A is threatened by another company B that owns the new technology, while A holds intellectual property, parts of which may be used in the products of company B, company A brought litigation to reach an agreement that would give it access to new technology owned by company B.
More information can be found at IPWatchdog.