петък, 8 януари 2010 г.

Сугестивни марки - Suggestive marks


Сугестивните марки са такива марки, които приложени към определени стоки или услуги, изискват определено въображение и предположение за да се стигне до заключение за характера на стоките и услугите. По това сугестивните марки се различават от описателните, които директно предават информация за същността на стоките и услугите.
Сугестивните марки, както и фантазиините марки могат да бъдат регистрирани без доказване на придобита вторична отличителност.
Повече информация за тези марки, както и за тяхното създаване може да откриете в TradeMark Express Blog.

English version

Suggestive marks are those marks that applied to certain goods or services, require a certain imagination and conjecture to reach a conclusion about the nature of goods and services. These suggestive marks are distinguished from descriptive marks, which directly transmit information about the nature of goods and services.
Suggestive marks, and fanciful marks may be registered without proof of acquired secondary meaning.
More information about these stamps and their creation can be found at TradeMark Express Blog.