понеделник, 22 февруари 2010 г.

Тълкуване на член 8 от Парижката конвенция в Испания - An interpretation of Article 8 of the Paris Convention in Spain


Испанският Върховен съд се произнесе по дело касаещо тълкуването на член 8 от Парижката конвенция.

Член 8 - Търговското име се закриля във всички страни - членки на Съюза, без задължение за депозиране или за регистрация, независимо от това, дали то съставлява или не част от една фабрична или търговска марка.

Американска компания иска да заличи две регистрирани в Испания марки ” COYOTEUGLY” и“CHICAS COYOTE”, като основанието е нейно търговско име в САЩ. Компанията посочва член 8 от Парижката конвенция, като довод и иска преустановяване на използването на марките и обезщетение.
Съдът отхвърля това искане поради факта, че не са представени доказателства за използване на въпросното търговско име нито в Испания, нито в САЩ.
Според испанският Върховен съд прилагането на член 8 от Парижката конвенция изисква реално използване на търговското име и наличие на общоизвестност.
информация Marques Class 46.

Еnglisg version

The Spain's Supreme Court ruling on the case concerning the interpretation of Article 8 of the Paris Convention.

Article 8
“A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark”.

American company wants to delete the two registered marks in Spain "COYOTEUGLY" and "CHICAS COYOTE", as the reason is its trade name in the United States. The company cites Article 8 of the Paris Convention, as an argument, and wants to stop using the mark by another person in Spain, and compensation.
The court rejected this claim because no evidence was submitted to use the trading name in Spain nor in the United States.
According to the Spanish Supreme Court, the implementation of Article 8 of the Paris Convention requires the
real use of a commercial name, and the presence of well-known.
information Marques Class 46.