четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Босна и Херцеговина с нови закони относно интелектуалната собственост - Bosnia and Herzegovina with new laws on intellectual property


Marques Class 46 съобщава за промени в законодателството касаещо интелектуалната собственост в Босна и Херцеговина.
До момента в страната имаме само един закон за индустриалната собственост, който включваше търговските марки, промишлените дизайни, географските означения и патентите за изобретения.
Според направените промени Босна и Херцеговина ще има отделни закони за различните обекти на интелектуална собственост с цел по-лесното им хармонизиране със законодателството на Европейския съюз.

English version

Marques Class 46 reported for changes in legislation concerning intellectual property in Bosnia and Herzegovina.
So far in the country have only one law on industrial property, which included trademarks, industrial designs, geographical indications and patents.
According to the changes Bosnia and Herzegovina will have separate laws for different objects of intellectual property in order to facilitate their harmonization with EU legislation.