понеделник, 8 февруари 2010 г.

India is on track to join the Madrid Protocol - Индия е на път да се присъедини към Мадридският протокол


Managing IP съобщава новината, че долната камера на индийският парламент е приела поправки в законодателството касаещо търговските марки. С тези промени ще се позволи Индия да се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на марки.
Това означава, че много скоро Индия ще може да бъде посочвана в заявки за международни марки.

English version

Managing IP reported that the lower houses of India's Parliament has adopted amendments to legislation concerning trademarks. These changes will allow India to join Madrid Protocol on international registration of marks.
This means that very soon India will be included in the application of international marks.