четвъртък, 25 февруари 2010 г.

The strength of a trademark - Силата на една търговска марка


Marques Class 46 съобщава интересна новина за една от най-старите марки за бира в Гърция.
Според информацията гръцката марка за бира ΦΙΞ (FIX), която не е на пазара от около 30 години, може да се завърне.
ΦΙΞ (FIX) е марка за бира от 1864 година но през 60-те години на 20 век след навлизането на Amstel, гръцката компания фалира и марката остава собственост на банка кредитор.
Към настоящият момент марката е откупена от нов собственик, който има намерението да възроди производството на бира под тази марка.
Това е интересен случай, който илюстрира много точно възможностите на интелектуалната собственост, в случаят търговските марки. Компаниите могат да идват и да си отиват но марките, като актив остават и запазват потенциал за ново използване.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news about one of the oldest mark concerning beer in Greece.
According to the information Greek beer brand ΦΙΞ (FIX), which is not in the market for nearly 30 years, may return.
ΦΙΞ (FIX) is a brand of beer in 1864, but over 60 years of 20 century after the introduction of Amstel, the Greek company went bankrupt, but the brand remains the property of the
bank creditor .
At present the brand is bought by a new owner who intends to revive the production of beer under that mark.
This is an interesting case which illustrates precisely the ability of intellectual property. Companies can come and go but the marks remain as an asset and retain potential for new uses.