понеделник, 22 март 2010 г.

A decision of the European Court on three-dimensional mark - Решение на Европейският съд относно триизмерни марки

Случаят касае спор относно триизмерни марки за форма на бутилки.
Weldebräu GmbH & Co. KG притежава регистрирана европейска марка за форма на зелена бутилка.
Чешката компания Kofola Holding a.s. заявява, като европейска марка сходна форма на бутилка без цвят.

Weldebräu GmbH подава опозиция с твърдението, че двете марки са сходни. OHIM отхвърля опозицията с твърдението, че поради отличителността на по-ранната марка не е възможно да има наличие на объркване в потребителите по отношение на двете марки.
The General Court се съгласява с това решение на OHIM.
Според съдът въпреки, че на бутилката на Kofola Holding заявена, като марка е изписано
‘snipp’, то е прозрачно, като бутилката и поради това не може да отличи марката но:

26 От една страна, в очите на средните потребители, относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни, по-ранният знак изглежда по-дълъг, по-тънък и следователно по-деликатен от заявения знак, който има по-малко, плътно и едро очертание, създаващо впечатление за тромавост. Освен това формата на тялото на бутилката на заявения знак е неправилна поради превитата ѝ част, докато тази на по-ранния знак е права. От друга страна, следва да се посочи, че гърлата, въпреки че и двете са спираловидни, представляват различни спирали. Докато гърлото на по-ранния знак е по-тънко и съставено само от две завъртания, гърлото на заявения знак изглежда по-плътно и съставено от поне четири завъртания.

27 Следователно апелативният състав не е допуснал грешка, като е приел в точка 31 от обжалваното решение, че фактът, че гърлото на двете бутилки може да бъде описано като такова „със спираловидна форма“, има само малко значение предвид големите разлики, съществуващи между формите на двете гърла.

31 В конкретния случай в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав приема, че по-ранната марка има средно отличителен характер. Жалбоподателят не оспорва това съображение, но твърди, че посочената марка притежава такъв характер най-малко поради уникалния и необичайния ѝ външен вид, признат по-специално от различни награди, получени поради своеобразието на бутилката. От друга страна, е важно да се посочи, както това прави апелативният състав, че жалбоподателят не е представил нито един довод, който да доказва, че марката му е п ридобила отличителен характер поради интензивно използване или поради репутацията ѝ.

32 Доколкото между конфликтните знаци има значителни разлики и доколкото жалбоподателят не е доказал в какво се изразява високо отличителният характер на по-ранната марка, единствено фактът, че двете бутилки имат гърла със спираловидна форма, не позволява да се направи извод, че съществува вероятност от объркване между конфликтните марки въпреки идентичността на съответните стоки.

33 Този извод не може да се постави под съмнение от довода на жалбоподателя, според който в конкретния случай впечатлението от конфликтните марки при допир има значителна роля. Всъщност, както правилно посочва СХВП, от начините на продажба на бутилките, а именно от присъствието им като етикетирани стоки на щандовете за хранителни стоки на универсалните магазини или от поръчването им в бар или ресторант, следва, че потребителят ще се концентрира предварително и основно върху словните и фигуративни елементи, посочени върху етикетите им, като наименованието на марката, логото и/или други фигуративни елементи, които указват произхода на стоката.

Решението на съдът може да откриете тук.

English version

The case concerns a dispute concerning the three-dimensional trademarks for bottles.
Weldebräu GmbH & Co. KG has a registered trade mark for a European mark for a green bottle.
Czech Kofola Holding company makes an application for similar shape of bottle, no color.
Weldebräu GmbH filed opposition, arguing that the two marks are similar. OHIM rejected the opposition, claiming that because of distinctiveness of the earlier mark is not likely to be available a consumer confusion regarding the two brands.
The General Court agrees with the decision of the OHIM.
According to the court, although the bottle of Kofola Holding has engraved 'snipp', it is transparent, as the bottle, and therefore can not distinguish the brand but:
26 First, the earlier sign appears, from the perspective of average consumers who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, to be longer, slimmer and therefore more delicate than the sign applied for, which has a smaller, thicker and more corpulent silhouette which gives a more bulky impression. In addition, in the case of the sign applied for the shape of the body of the bottle is irregular because of its curvy form, whereas that of the earlier sign is straight. Secondly, the necks, although both helical, have different spirals. Whereas the neck of the earlier sign is thinner and consists of only two helical turns, that of the sign applied for is wider and consists of at least four helical turns.

27 Consequently, the Board of Appeal did not err when it found, in paragraph 31 of the contested decision, that the fact that the neck of both bottles can be described as ‘helical-shaped’ is of very little relevance, as the shape of each neck is very different.

31 In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 24 of the contested decision, that the earlier mark had an average degree of distinctiveness. The applicant does not dispute that finding, although it submits that that mark has at least that average degree of distinctiveness because of its unique and unusual appearance, confirmed by the various prizes received for the special design of the bottle. In any event, as the Board of Appeal noted, the applicant has not submitted any argument proving that its mark has acquired distinctiveness by virtue of intensive use or its reputation.

32 Since the signs at issue have significant differences and the applicant has not demonstrated in what way the earlier mark is highly distinctive, the mere fact that the two bottles have a helically formed neck does not lead to the conclusion that there is a likelihood of confusion between the marks at issue, despite the fact that the goods at issue are identical.

33 That conclusion is not affected by the applicant’s argument that the tactile impression of the marks at issue plays an important role in the present case. As OHIM correctly points out, the selling arrangements for the bottles – namely their display as labelled goods in the food aisles of supermarkets or their being ordered in a bar or restaurant – mean that prior to purchase the consumer will concentrate mainly on the word and figurative elements on their labels, such as the trade mark’s name, logo and/or other figurative elements indicating the product’s origin.

The decision of the court can find here.