вторник, 6 април 2010 г.

Nestle defends a red cup - Nestle защитава червената си чаша

Marques Class 46 съобщава за победа на Nestle в битката на компанията за запазване на правата върху евро марка представляваща червена чаша.

Nestle пускат опозиция срещу заявка за нова марка "Golden Eagle" по-долу, в която се съдържа и червена чаша.

Първо OHIM след това и Апелативния борд отсъждат, че не е налице сходство между двете марки.
Европейският съд обаче счита, че между двете марки има наличие на сходство в степен да породи объркване в потребителите.
Доводите са:

60 Освен това следва да се отбележи, че според съдебната практика, когато дадена марка е съставена чрез съчетаване на един елемент и на друга марка, другата марка, дори да не е доминиращият елемент в съставната марка, може да запази самостоятелна отличителна позиция в съставната марка. В такъв случай съставната марка и другата марка могат да се разглеждат като сходни (вж. в този смисъл Решение по дело Medion, точка 28 по-горе, точки 30 и 37). Следва да се отбележи, че Решение по дело Medion, точка 28 по-горе, се отнася до положение, в което по-ранната марка е точно възпроизведена в последващата марка. Следва обаче да се приеме, че в случай че по-ранната марка не е точно възпроизведена в последващата, също е възможно съответните знаци да са сходни поради сходството между по-ранната марка и елемент на последващата марка, който заема самостоятелна отличителна позиция.

64 Що се отнася до констатацията на апелативния състав, че разликите между изображението на голяма червена чаша за кафе и на кафе на зърна в заявените марки и изображението на същите в по-ранните марки имат важно значение с оглед на слабо отличителния характер на по-ранните марки (точка 26 от всяко от обжалваните решения), следва да се отбележи следното.

65 Отличителният характер на по-ранната марка е един от факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се прецени вероятността от объркване (Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L’Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Recueil, стр. II‑949, точка 61 и Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2007 г. по дело Xentral/СХВП — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Сборник, стр. II‑5213, точка 70, вж. също в този смисъл по аналогия Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C‑39/97, Recueil, стр. I‑5507, точка 24). В този контекст е уместно да се подчертае, че следва да се прави разлика между фактора, изведен от отличителния характер на по-ранната марка, който е свързан със защитата, предоставена на подобна марка, и отличителния характер на елемента от комбинирана марка, който се свързва с възможността този елемент да доминира в създаденото от марката цялостно впечатление (Определение на Съда от 27 април 2006 г. по дело L’Oréal/СХВП, C‑235/05 P, непубликувано в Recueil, точка 43). Макар да е вярно, че отличителният характер на елемент на комбинирана марка следва да се провери още на стадия на преценка на сходството на знаците, за да се определи кои са евентуалните доминиращи елементи на знака, степента на отличителен характер на по-ранната марка е един от елементите, които следва да се вземат предвид при общата преценка на вероятността от объркване. Ето защо евентуално слабият отличителен характер на по-ранните марки не следва да се взема предвид на стадия на преценка на сходството между знаците.

74 От всичко гореизложено следва, че апелативният състав неправилно е приел в обжалваните решения (точка 28 от решението, обжалвано по дело T‑5/08, и точка 27 от решенията, обжалвани по дела T‑6/08 и T‑7/08), че съответните марки са различни. При положение че съществува сходство — дори и слабо — във визуално и концептуално отношение, апелативният състав е трябвало да извърши преценка на вероятността от объркване между конфликтните марки.

Решението на Европейският съд може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported for the victory of Nestle concerning euro's trademark representing a red cup.
Nestle put opposition to an application for a new mark "Golden Eagle" below, which contains a red cup.
First OHIM
then Board of Appeal held that there is no similarity between the two marks.
The European Court considers that between the two marks are present similarity in the extent of consumer confusion.
The arguments are:

60 It must also be pointed out that, according to the case‑law, where a composite mark is composed by juxtaposing one element and another mark, that latter mark, even if it is not the dominant element in the composite mark, still can have an independent distinctive role therein. In such a case, the composite mark and that other mark may be held to be similar (see, to that effect, Medion, paragraph 28 above, paragraphs 30 and 37). It must be observed that Medion, paragraph 28 above, concerned a situation in which the earlier mark had been reproduced identically in the later mark. Nevertheless, it must be held that, in the event that the earlier mark is not reproduced identically in the later mark, it is still possible that the signs at issue are similar on account of the similarity between the earlier mark and one element of the later mark which has an independent distinctive role.

64 In relation to the finding of the Board of Appeal that the differences between the representation of a red mug and coffee beans in the marks applied for, and their representation in the earlier marks, become an important consideration in the light of the low degree of distinctive character of the earlier marks (paragraph 26 in each of the contested decisions), the following must be held.

65 The distinctive character of the earlier mark is one of the factors to be taken into account when assessing the likelihood of confusion (Case T‑112/03 L’Oréal v OHIM – Revlon (FLEXI AIR) [2005] ECR II‑949, paragraph 61, and judgment of 13 December 2007 in Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), not published in the ECR, paragraph 70; see also, to that effect and by analogy, Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 24). In that context, it is necessary to distinguish between the notion of the distinctive character of the earlier mark, which determines the protection afforded to that mark, and the notion of the distinctive character which an element of a composite mark possesses, which determines its ability to dominate the overall impression created by the mark (order of the Court of Justice of 27 April 2006 in Case C‑235/05 P L’Oréal v OHIM, not published in the ECR, paragraph 43). While it is true that it is necessary to examine the distinctiveness of an element of a composite mark at the stage of assessing the similarity of the signs in order to determine any dominant element of the sign, the degree of distinctiveness of the earlier mark is an element to be taken into account in the context of the global assessment of the likelihood of confusion. It is therefore not appropriate to take account of what may be a low degree of distinctiveness of the earlier mark at the stage of assessing the similarity of the signs.

74 It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal was wrong to find, in the contested decisions (paragraph 28 of the contested decision in Case T‑5/08 and paragraph 27 of the contested decisions in Cases T‑6/08 and T‑7/08) that the marks at issue were dissimilar. Since there is similarity, albeit slight, at the visual and conceptual levels, the Board of Appeal should have assessed the likelihood of confusion between the marks at issue.

The decision of the European Court can be found here.