четвъртък, 1 април 2010 г.

An opposition system in Italy - Опозиционна система в Италия


IPso Jure съобщава новината за промени в системата за закрила на търговски марки в Италия.
До момента единствения ход на притежателите на права върху регистрирани марки беше да заличават новите сходни марки след тяхната регистрация.
Според промените опозиционната система ще ускори значително процеса на регистрация на марки до 24 месеца от подаване на заявката.
Повече по тази тема може да откриете тук.

English version

IPso Jure reported the news about changes in the system of protection of trademarks in Italy.
Until now, the only course available to a trade mark owner was to apply to nullify the trade mark after registration.
Under the changes, the opposition system will significantly accelerate the process of registration of marks up to 24 months after filing.
More on this topic can be found here.