сряда, 28 април 2010 г.

WIPO with a new logo - WIPO с ново лого


Световната организация по интелектуална собственост ( WIPO) от 26 април 2010 година е с ново лого. Това съвпада и с 40 годишнината от подписването на WIPO Convention.
Целта на новото лого е да отговори на динамичният и иновативен дух въплатен в WIPO, както и на бъдещото развитие на организацията.
Седемте дъги в логото символизират 7 елемента на интелектуалната собственост според Конвенцията на WIPO:
- Литературни, художествени и научни произведения;

- Изпълнения на артисти-изпълнители, звукозаписи и радио-и телевизионни предавания;

- Изобретения във всички области на човешката дейност;

- Научни открития;

- Промишлени образци;


- Търговски марки, марки за услуги, търговски наименования и обозначения;

- Закрила срещу нелоялна конкуренция, както и всички други права, произтичащи от интелектуална дейност в промишлената, научната, литературната и художествената област.

Еволюцията в развитието на логото на WIPO е следната:English version

The World Intellectual Property Organisation (WIPO) has a new logo on 26 April 2010. This coincides with the 40th anniversary of the WIPO Convention.
The aim of the new logo is to respond to dynamic and innovative spirit characteristic of WIPO, and the future development of the organization.
Seven arches in the logo symbolize the 7 elements of intellectual property rights under the Convention of WIPO:
- Literary, artistic and scientific works;

- Performances of performing artists, phonograms and radio and television broadcasts;

- Inventions in all fields of human activity;

- Scientific discoveries;

- Industrial designs;

- Trademarks, service marks, trade names and symbols;

- Protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic field.
Evolution in the development of the WIPO logo is: