вторник, 11 май 2010 г.

Ръководства за защита на интелектуална собственост в 4 сектора на промишлеността - Intellectual Property, A business tool for SMEs


Консорциумът по проект IPeuropAware, съфинансиран от Европейската комисия по програма
Конкурентоспособност и иновации рамкова програма CIP и управляван от Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации, е подготвил наръчници по интелектуална собственост,предназначени за малки и средни предприятия в областта на: а) текстилна и шивашка промишленост; б) обувна промишленост; в) кожарска промишленост; г) мебелна промишленост, в следните държави: България, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Италия, Полша, Португалия, Румъния,
Испания, Обединено Кралство.

Ръководствата могат да бъдат открити на сайта на Innnovaccess тук.

Те са изключително интересни и полезни тъй като са предназначени за индустрии в които защитата на интелектуалната собственост е въпрос не само на планиране но и на бърза реакция с оглед на съкратеният жизнен цикъл на голяма част от продукцията поради влиянието на елемента мода и нейната актуалност.
информация Тина Х.

English version

The consortium of the IPeuropAware project, co-funded by the European Commission under the Competitiveness
and Innovation Framework Programme CIP and managed by the Executive Agency for Competitiveness and Innovation,
has prepared Guides on Intellectual Property Rights aimed at SMEs in the sectors of: a) textiles and clothing;
b) footwear; c) leather; d) furniture in the following countries: Bulgaria, Czech Republic, France, Germany,
Greece, Hungary, Lithuania, Italy, Poland, Portugal, Romania, Spain, United Kingdom.

These guides can be found on the website of Innnovaccess here.

They are extremely interesting and useful as they are designed for industries where intellectual property protection is not only planning but also a rapid response in view of the abbreviated life cycle of many products due to the influence of fashion elements and its timeliness.

information- Tina H.