сряда, 26 май 2010 г.

G can not be a trademark in Switzerland - G не може да бъде марка в Швейцария


Швейцарското патентно ведомство отказа да регистрира марка G заявена от Gillette поради липса на достатъчна отличимост.
Регистрацията на самостоятелни букви по принцип е доста гореща тема, както може да се забележи и от този случай.
Според Ведомството една отделна буква може да бъде регистрирана ако е представена в отличителен графичeн шрифт, така че да създаде цялостно графично впечатление за нещо напълно отличително.
В случая заявената буква G не се различава в достатъчна степен от обикновенното й изписване.
Въпросът който е най-важен тук е колко отличим трябва да е шрифтът на буквата за да получи тя регистрация.
Предстой обжалването на решението. Най-вероятно Gillette ще предоставят доказателства за общоизвестността на своята буква G. До този момент те не се направили това.
информация Marquess Class 46.

English version

Swiss Patent Office refused to register a trade mark G filed by Gillette due to lack of sufficient distinction.
A registration of individual letters in general is quite a hot topic, as can be seen from this case.
According to the department a single
letter can be registered if it is presented in a distinctive graphic font so as to create a comprehensive graphical impression of something quite distinctive.
In the case stated the letter G does not differ sufficiently from her usual script.
The issue is most important here is how to distinguish a character font to get it registered.
The decision will most likely be appealed. Most likely, Gillette will provide evidence of its reputation for its
letter G. Until now they not done so.
information Marquess Class 46.