петък, 21 май 2010 г.

How to protect logos, slogans and business names - Как да защитим лога, слогани и бизнес наименования


Създаването на отличителни лога, слогани, марки или бизнес наименования представлява само първата стъпка в процеса на тяхното позициониране и успешно използване.
Следващата стъпка е избор на подходяща закрила чрез която да се предотврати използването им от друг пазарен участник, което е важно за един бизнес успех в силно наситена конкурентна среда.
Какви са способите на закрила?
Patent 101 публикува кратка статия по въпроса имайки предвид и американската практика, която с малки различия е приложима навсякъде по света.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Creating distinctive logos, slogans, trademarks or business names is only the first step in their positioning and successful use.
The next step is selecting an appropriate protection, whereby to prevent their use by another market participant, which is important for business success in a very intense competitive environment.
What are the tools of protection?
Patent 101 published a brief article on the issue given the American practice which with small differences is applicable worldwide.
The full text of this article can be found here.