четвъртък, 22 юли 2010 г.

Distinctness of the elements in the complex marks - Отличителност на елементите при комбинирани марки


Много често в процеса на отмяна или заличаване на една комбинирана марка се поставя въпроса за това кой от нейните елементи е отличителен.
Притежателите на такива марки често променят малко или много визията или част от елементите им. Това от своя страна създава проблеми при случаи на заличаване на марката или при доказване на неправомерното й използване от страна на трето лице.
Наскоро the Spanish CTM Court no. 1 излезе с решение в казус за заличаване на марка поради неизползване, касаещ случай на неправомерно използване на марка. Обвиняемият се защитава с доводът, че ищеца не използва марката по начина по който тя е регистрирана, освен това регистрираната марка може да се счете за неизползвана.
Съдът обаче определя, че основният отличителен елемент във въпросната марка е словната й част. Макар част от другите елементи да са променени спрямо регистрацията на марката, нейната словна част остава същата. Ищеца доказва че използва тази отличителна словна част поради, което доводът за неизползване на марката отпада.
информация Marquess Class 46.

English version

In the process of revocation or cancellation of a composite mark very often raises the question of which of its elements is distinctive.
Holders of such marks often vary more or less vision or part of their elements. This creates problems in cases of cancellation of the mark or proof of its illegal use by third party.
Recently the Spanish CTM Court no. came up with a solution in case of cancellation of a mark due to non use concerning the case of unlawful use of a mark. The accused is defended with the argument that the plaintiff did not use the mark in the manner in which it is registered,so that mark can be considered unused.
However, the Court determined that the main distinctive element in question mark is the word part. While some of the other elements have changed to registration of the mark, its
word part remains the same. The plaintiff proves that uses this distinctive word part,so the argument for not using the mark fell.
information Marquess Class 46.