сряда, 28 юли 2010 г.

IP management - IP мениджмънт


Hannah Alphey адвокат в Morisons LLP публикува интересна статия за Патентното ведомство на Великобритания.
Статията касае една сравнително нова материя, зародила се през последните 10-20 години, а именно IP мениджмънта.
В съвременият бизнес, изграждането на перфектен бизнес модел изисква наред с останалите стратегии за маркетинг, търговия, производство, да се обърне сериозно внимание и на стратегията за управление на интелектуалната собственост.
Тази стратегия изисква извършването на редица дейности, част от които са:
- Идентификация и оценка на отделните обекти на интелектуална собственост в една компания;
- Преценка за важността на интелектуалната собственост за развитието на компанията, като цяло и на всяка отделна част от дейността й;
- Изграждане на стратегия за управление на интелектуалната собственост;
- Поддържане на портфолиото от интелектуална собственост в компанията- тук се включват различни дейности, като архивиране, икономически и правни оценки на характера на обектите на интелектуална собственост, преценка за тяхната целесъобразност и тн.;
- Поддържане на осведомеността за интелектуалната собственост в компанията с цел предотвратяването на негативни последици;
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Hannah Alphey, lawyer in Morisons LLP, published an interesting article for the UK Patent Office.
This article is concerned a relatively new material originated in the past 10-20 years, namely IP management.
In a modern business building a perfect business model requires among other strategies, marketing, trade, production, to be paid serious attention to the management strategy of intellectual property.
This strategy requires making a number of activities which include:
- Identification and evaluation of individual objects of intellectual property in a company;
- Assessment of the importance of intellectual property for company
development as a whole and each part of its activities;
- Developing a strategy for managing intellectual property;
- Maintaining a portfolio of intellectual property - this includes various activities such as archiving, economic and legal assessment of the nature of the objects of intellectual property, evaluating their effectiveness and so on.;
- Maintain awareness of intellectual property in company in order to prevent negative consequences;
The full text of this article can be found here.