петък, 27 август 2010 г.

EU legislation concerning industrial property - Законодателство на ЕС относно индустриалната собственост

Законодателство на ЕС относно търговските марки, географските означения и промишлените дизайни.

Директива 2004/84 относно упражняване права върху интелектуална собственост COUNCIL DIRECTIVE 2004/84/EC of 10 June 2004 amending Directive

------------------------------------------------


Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

-----------------------------------------------


----------------------------------------------

----------------------------------------------

COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs


----------------------------------------------


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

COMMISSION REGULATION (EC) No 2246/2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs


---------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ № 6/2002 НА СЪВЕТА (ЕО) от 12 декември 2001 година относно дизайните на Общността

--------------------------------------

ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs