петък, 20 август 2010 г.

Green patents with priority in the UK - Зелените патенти с предимство във Великобритания


Патентите за зелени технологии се ползват с определени предимства във Великобритания по отношение на тяхната регистрация в Патентното ведомство.
Това е нова политика в страната, която цели ускоряване на получаването на патенти за зелени технологии, което от своя страна да помогне за по-ефективното развитие на икономиката и опазването на околната среда.
Всеки който е разработил подобна технология може да подаде заявка за патент, като поиска тя да бъде разгледана по ускорената процедура. Не е необходимо да се плащат допълнителни такси за целта.
По този начин решението за издаване на патент може да бъде произнесено в рамките на 9 месеца.
Патентното ведомство на Великобритания е създало и специална база данни касаеща зелените патенти, която може да откриете тук.
Повече информация за тази инициатива - тук.

English version

Patents for green technologies enjoy certain advantages in the UK in terms of their registration with the Patent Office.
This is a new policy in the country which aims to accelerate the acquisition of patents for green technology which in turn help to more effective economic development and environmental protection.
Anyone who has developed a green technology can file a patent application and requesting the application be considered under the accelerated procedure. There is no need to pay additional fees for this purpose.
Thus the decision to grant a patent can be delivered within 9 months.
UK Patent Office has created a special database regarding patents green, which can be found here.
More information about this initiative - here.