вторник, 24 август 2010 г.

Gucci wins lawsuit against ELISABETTA GUCCI - Gucci спечели дело срещу ELISABETTA GUCCIМодната къща Guccio Gucci S.p.A. спечели важно дело срещу една от правнучките на основателят на империята Gucci, а именно г-жа ELISABETTA GUCCI.
Предисторията е следната:
Guccio Gucci S.p.A. притежава няколко национални марки Gucci в Италия и няколко европейски марки за всички класове стоки и услуги.
Една от правнучките на основателят на модната къща г-жа Elisabetta Gucci в ролята си на директор на компания за интериор и аксесоари, решава да регистрира името си, като търговска марка и да даде разрешение на различни фирми да произвеждат и продават редица продукти с тази марка. За целта е създаден и сайт с домейн elisabettagucci.com.
Според информацията в сайта името ELISABETTA GUCCI ще бъде използвано за верига хотели, хранителни продукти, напитки и тн. Изрично се подчертава, че тези продукти, както и самата марка нямат нищо общо с известната модна къща Gucci.
Guccio Gucci S.p.A. завеждат съдебно дело във Флоренция с претенция за нарушаване на права върху серия техни търговски марки, които са общоизвестни.
Според г-жа Elisabetta Gucci тя не нарушавала правата върху регистрираните марки, тъй като използва собственото си име без да нарушава добрата търговска практика.
Съдът във Флоренция излезе с решение според, което използването на името Elisabetta Gucci в търговията не отговаря на добрата търговска практика и трябва да бъде преустановено, тъй като черпи от имиджа на серия общоизвестни марки Gucci.
Съдът постановява прекратяване на използването на името Elisabetta Gucci за бизнес цели и реклама. За всеки ден в който решението не бъде изпълнено трябва да се плати обезщетение в размер на 2000 евро.
Това е поредното решение в което една общоизвестна марка ограничава използването на лично име за търговски цели.
информация Marques Class 46.

English version

The Guccio Gucci fashion house has won an important case against one of the great-granddaughter of the founder of the empire Gucci, namely Ms ELISABETTA GUCCI.
History is as follows:
Guccio Gucci S.p.A. has several national trademarks Gucci in Italy and several European trademarks for all classes of goods and services.
One of the great-granddaughter of the founder of fashion house Ms. Elisabetta Gucci in his role as director of the company for interior
and accessories, decided to register its name as a trademark and to authorize other companies to produce and sell many products under this brand . For this purpose it was created a site with a domain elisabettagucci.com.
According to the information in the site the name ELISABETTA GUCCI will be used for hotels, food, drinks and so on. The site expressly informed that these products and the mark has nothing to do with the famous fashion house Gucci.
Guccio Gucci S.p.A. bring a lawsuit in Florence with a claim for violation of their rights to the series of trade marks which are well known.
According to Mrs. Elisabetta Gucci it does not infringe the rights to registered trade marks as it uses his own name without prejudice to good commercial practice.
The Florence Court issued a decision according to which use of the name Elisabetta Gucci in trade does not comply with good commercial practice and should be discontinued because it draws on the image of a series of well known brands Gucci.
The court determined termination of the use of the name Elisabetta Gucci for business purposes and advertising. For each day on which the decision is not satisfied must be paid compensation amounting to € 2,000.
This is another decision in which a well-known mark limits the use of a personal name for commercial purposes.
information Marques Class 46.