четвъртък, 19 август 2010 г.

Is it a distinctive trademark NEW WAVE? - Отличителна ли е марката NEW WAVE?


Патентното ведомство на Финландия отказва да регистрира марка NEW WAVE за клас 25 с довода, че тази фраза се използва често за описание на нещо ново и различно от традиционното поради, което марката е описателна относно вида, качеството и начина на използване на стоките за които се отнася тя.
Притежателят на марката обжалва това решение.
Според Апелативният борд думата WAVE не се използва от средностатичстическият потребител по отношение на стоките в клас 25. Борда счита, че тази фраза се използва предимно в музикалната индустрия и политиката но няма някакво конкретно значение, което да касае стоки, като дрехи и обувки. Поради това тази марка може да се определи, като сугестивна и отличителна за стоките от клас 25.
информация Marquess Class 46.

English version

The Finland Patent Office refused to register the mark NEW WAVE for Class 25 on the ground that this phrase is often used to describe something different from traditional, so that mark was descriptive of the type, quality and use of goods for which it relates.
The proprietor appealed that decision.
According to the Appeal Board the word
WAVE is not used by the average consumer in respect of goods in class 25. Board believes that this phrase is used primarily in the music industry and politics but it has no any particular significance to the case of goods such as clothes and shoes. Therefore this trademark can be defined as suggestive and distinctive for goods in Class 25.
information Marquess Class 46.