понеделник, 16 август 2010 г.

OHIM establishes a model for submission of opposition - OHIM създава образец за подаване на опозиции


OHIM оповести новината, че от 15 септември 2010 година ще въведе образец на писмо, чрез което да се подават опозиции срещу заявени европейски марки. Писмото ще съдържа и Анекс, който ще дава разяснения относно това как да бъдат структурирани доказателствата свързани с опозицията, тяхното съдържание и формат. Например OHIM препоръчва максималният брой страници на доказателствения материал да е до 110.
Неспазването на тези инструкции може да доведе до неприемане на съответните доказателства.
Целта на промените е да улесни и подобри процеса на разглеждане на опозиции срещу европейски марки.
информация Marques Class 46.

English version

OHIM announced the news that on September 15 2010 will introduce a model of a letter by which to lodge oppositions against applications for European trademarks. The notice will contain the Annex which will provide explanations on how to be structured evidence relating to the opposition, their content and format. For example, OHIM recommended maximum number of pages of evidence to be 110.
The failure to follow these instructions may lead to rejection of the evidence.
The purpose of the changes is to facilitate and improve the process of examination of oppositions against the European brands.
information Marques Class 46.