понеделник, 30 август 2010 г.

Trademark Pudel - Марка Пудел


Marques Class 46 публикува интересна информация за така наречените абсурдни или пародийни търговски марки и свързаните с тях спорове между компаниите.
Единият случай касае съдебно дело заведено от Apple Germany срещу производителят на домакински пособия Koziol, който създал поставка за яйца наподобяваща iPod на Apple, като я назовал eiPott.
Другият случай се отнася до опит за регистрация на марка PUDEL, която наподобява марка Puma.
Колкото и смешно да звучат тези спорове, те показват до каква степен притежателите на общоизвестни марки защитават правата си с цел да предотвратят разводняване на имиджа на техните марки.

English version

Marques Class 46 published interesting information about the so-called absurd or parody trademarks and related to them litigations between the companies.
One case concerns a lawsuit brought by Apple Germany against the manufacturer of household appliances Koziol which created a base for eggs resembling the iPod of Apple and called it the eiPott.
Another case concerns the attempt to register a trade mark PUDEL which resembles a mark Puma.
These disputes between the companies may sound funny but they show to what extent holders of well known trademarks protect their rights in order to prevent dilution of the image of their brands.