петък, 10 септември 2010 г.

ALTEC LANSING fight for its brand in Switzerland - ALTEC LANSING се пребори за марката си в Швейцария

Компанията за озвучителна техника ALTEC LANSING успя да се пребори за регистрация на своята марка ALTEC LANSING в Швейцария.
Първоначално Патентното ведомство на Швейцария отказва да регистрира марката освен ако тя не бъде ограничена само за продукти произхождащи от САЩ. Според Патентното ведомство това се налага тъй като LANSING е столицата на щата Мичигън.
Доводите на ведомството реално се основават на забраната за регистрация на географски имена, като търговски марки освен ако се докаже, че в съответното географско място е невъзможно производството или предлагането на съответните стоки или услуги.
В конкретният случай производството на озвучителна техника е напълно реално в град LANSING, щата Мичигън.
Компанията обжалва решението.
The Federal Administrative Court преразглежда решението на Патентното ведомство и решава, че ALTEC LANSING може да бъде търговска марка в Швейцария. Доводите за това са че наименованието LANSING е слабо разпространено в Швейцария. За последните 4 години то е споменато една 123 пъти в пресата в страната. Освен това LANSING е фамилия и на човек. Като се добави, че марката се състой и от първа част ALTEC, която придава фантазиен характер, то вероятността потребителите да бъдат заблудени за географския произход на стоките не съществува.
Това решение може да се обжалва от Патентното ведомство пред Върховния съд.
информация Marques Class 46.

English version

The sound equipment company ALTEC LANSING fight for the registration of its mark ALTEC LANSING Switzerland.
Initially the Swiss Patent Office refused to register the trade mark unless it be limited to products from the USA. According to the Patent Office LANSING is the capital of the state of Michigan and can not be registered as trade marks.
The arguments of the office is actually based on the prohibition of registration of geographic names as trademarks unless it is proved that in the relevant geographic location is not possible production or supply of goods or services.
In this case the production of sound equipment is totally real in the LANSING
city, Michigan State.
The company appealed the decision.
The Federal Administrative Court reviewed the decision of the Patent Office and decided that ALTEC LANSING can be registered as a trademark in Switzerland. The arguments for this are that the name
LANSING is slightly widespread in Switzerland. For the past four years it is mentioned only 123 times in the press of the country. Moreover LANSING is a surname. The mark consists of the first part ALTEC, which gives fanciful character, so that consumers can not be misled about the geographical origin of goods.
This decision may be appealed by the Patent Office to the Supreme Court.
information Marques Class 46.