вторник, 7 септември 2010 г.

Calvin Klein lost a lawsuit in Europe - Calvin Klein загуби съдебно дело в Европа


The Court of Justice of the European Union излезе с решение по делото Calvin Klein Trademark Trust v Office for Harmonisation in the Internal Market; Zafra Marroquineros SL.
В това дело Calvin Klein обжалваше решение на OHIM и на Апелативния борд с което не се приемаше опозицията срещу заявка за европейска марка CK CREACIONES KENNYA за стоки от класове 18 и 25.
Calvin Klein притежава по-ранни марки CK в тези класове и според компанията тази заявка за европейска марка нарушава техните права.
The Court of Justice потвърди обаче решението на OHIM да допусне регистрацията на въпросната марка. Въпреки че има идентичност на стоките и услугите между сравняваните марки, то липсва визуално, фонетично и идейно сходство между марка CK на Calvin Klein и марка CK CREACIONES KENNYA. Това е причината поради която съдът счита, че няма възможност за объркване на потребителите относно двете марки.
Решението на съда може да откриете тук.
информация Marques Class 46.

English version

The Court of Justice of the European Union issued a decision in the case - Calvin Klein Trademark Trust v Office for Harmonisation in the Internal Market; Zafra Marroquineros SL.
In this case Calvin Klein appeal a decision of the OHIM and the Board of Appeal by which t OHIM refused
to accept an opposition for an application for European trademark CK CREACIONES KENNYA for goods in Classes 18 and 25.
Calvin Klein has earlier marks CK in these classes and according to that company this European mark violates their rights.
The Court of Justice confirmed the decision of OHIM to allow the registration of that mark. Although there is identity of goods and services between compared brands there is lack of visual, phonetic and conceptual similarity between the mark CK of Calvin Klein and mark CK CREACIONES KENNYA. This is why the court considers that there is no possibility of consumer confusion regarding the two brands.
The court ruling can be found here.
information Marques Class 46.