четвъртък, 9 септември 2010 г.

Five ways to protect intellectual property in China - Пет начина за защита на интелектуалната собственост в Китай


China Law Blog публикува интересна статия, която посочва пет конкретни начина за защита на правата на интелектуална собственост в Китай без необходимостта от ползване на услугите на адвокат.
Те са:
1. Технологична специализация- целта е да се създават високо технологични продукти, чиято имитация е или невъзможна или води до много по-лош краен продукт от оригинала.

2. Фактически монопол- опазване в тайна на информация, която се счита за секретна и която води до икономически предимства спрямо конкуренцията. Необходимо е да се осигурят строги мерки за сигурност, като едно от основните правила е: Не документирай писмено нищо ако не се налага.

3. Вътрешни мерки- създай вътрешно доверие в служителите си, повиши възнагражденията и бонусите. По този начин вероятността някой служител да изнесе секретна информация от компанията намалява.

4. Външни мерки- създай добри отношения с контрагентите си, така че те да не те копират. Поддържай добри отношения и с различни държавни и неправителствени организации.

5. Информирай потребителите- създай постоянна комуникация със своите потребители, обясни им че продуктите менте имат много по-лошо качество и са опасни за тях. Ако си постоянен и упорит ще постигнеш прилични успехи в това.

6. Продуктова въдица- създавай постоянни въдици около използването на продукта, който предлагаш на потребителите. По този начин ще имаш предимство пред продукта менте, който по обясними причини не може да създава такива допълнителни обвързвания. Тук става дума за различни добавки към продукта в процеса на неговото използване, като резервни части, технически или софтуерни подобрения и тн.

English version

China Law Blog published an interesting article which states five specific ways to protect intellectual property rights in China without the need to use a lawyer.
They are:

1.
Technological Specialization- the aim is to create high-tech products whose imitation is either impossible or leads to much worse than the original output.

2.
De Facto Secrecy - to protect the confidentiality of information that leads to economic advantage over competitors. It is necessary to ensure stringent security measures as one of the basic rules is: Do not document any important information in writing.

3. Internal measures- create internal trust in employees, increase wages and bonuses. Thus employee likelihood to export any sensitive information from the company decreases.

4. External measures- create good relationships with contractors so that they do not copy you. Maintain good relationships with various governmental and nongovernmental organizations.

5.
Educate the Customer- create permanent communication with its customers, explained that bogus products have much worse quality and are dangerous for them. If you are a permanent and hard you will achieve decent success in this.

6.
Product Structure and Know-how Intensity- create some "key" to the use of the product offering to consumers. This will have precedence over bogus product, which for obvious reasons can not create any additional binding. It is about different additives to the product during its use as spare parts, technical or software upgrades and so on.