вторник, 21 септември 2010 г.

In Switzerland - can not use IP addresses in the fight against piracy - В Швейцария- не може да се използва IP адрес в борбата с пиратството

Швейцарският Федерален съд излезе с важно решение относно това дали IP адресите на потребителите които свалят съдържание от интернет, могат да бъдат използвани като доказателство срещу тях при дела за нарушаване на авторски и сродни права.
The Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) завежда дело през 2008 година срещу швейцарската компания Logistep AG, чиято дейност е изграждането на системи за предотвратяване нарушаването на права, като един от способите за това е събирането на IP адреси на потребители в интернет, които свалят съдържание без разрешение от носителите на авторски и сродни права. След това срещу тези потребители започват съдебни дело.
Според FDPIC тази дейност е незаконна и нарушава правата на личността на всеки гражданин в Швейцария.
Според съда Logistep AG нарушава правата на лични данни на гражданите в страната, тъй като IP адреса е включен в тази група, и за това трябва да прекрати тази си дейност.
Интересно решение, което обаче не е изненадващо. Макар Швейцария да не е член на ЕС, нейното законодателство по отношение на защитата на личните данни също е много стриктно. Означавали това, че Швейцария става свободна зона за нарушаване на авторски и сродни права? Не, просто борбата с тези нарушения трябва да се води със средства позволени от закона, като не се нарушават правата на гражданите в страната.

English version

The Swiss Federal Court issued an important decision on whether the IP addresses of users who download content from the Internet can be used as evidence against them in proceedings for breach of copyright and related rights.
The Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) brought an action in 2008 against the Swiss company Logistep AG, whose business is
providing anti-piracy solutions as one of the keys for this is collection of IP addresses of Internet users who download content without the permission of copyright and related rights. Then for those users start legal proceedings.
According FDPIC this activity is illegal and violates individual rights of every citizen in Switzerland.
According to court Logistep AG infringe on the personal data of citizens in the country since the IP address included in this group, and this must stop this activity.
Interesting decision, which is not surprising. Although Switzerland is not a member of the EU, its legislation on data protection is also very strict. Does this mean that Switzerland is a free zone for breach of copyright and related rights? No just fight against these violations must be fought with means permitted by law, not violate the rights of citizens in the country.