петък, 3 септември 2010 г.

Whether counterfeit goods cause moral damages? - Фалшивите стоки причиняват ли морални вреди?

Интересен казус от Бразилия. Популярният футболен клуб Grêmio завежда дело срещу компанията Beneduzi Jachetti, която продава без разрешение стоки брандирани с логото на клуба.
Според представителите на Grêmio това води до нанасяне на материални и морални вреди на клуба чрез разпространяване на стоки с ниско качество.
The Brazilian Superior Court излезе с решение по делото, според което съдът уважава претенциите за материалните загуби нанесени на футболният клуб но отхвърля претенциите за морални вреди.
Според съдът причиняването на материални щети, които са доказани, не може да доведе автоматично до извод, че са причинени и морални такива. Съдът счита, че разпространението на фалшивите стоки не може да асоциира тяхното лошо качество с репутацията на клуба сред феновете му. Тоест потребителите не биха счели, че Grêmio има лоша репутация заради въпросните фалшиви стоки.
Поради тази причина съдът уважава единствено претенциите за нанесени материални щети на Grêmio.
информазия IP Tango.

English version

An interesting case study in Brazil. The popular football club Grêmio bring action against the company Beneduzi Jachetti which sells branded goods with the logo of the club without authorization.
According to representatives of Grêmio this leads to material and moral damage to the club by distributing low-quality goods.
The Brazilian Superior Court issued a decision in the case under which the court upheld the claims for material losses suffered by the football club but rejected claims for
moral damages.
According to the court, causing material damages which are proven can not automatically lead to the conclusion that they have caused and moral ones. The Court considers that the
distribution of counterfeit goods with poor reputation can not be associated with the reputation of the club among his fans. Consumers would not think that Grêmio has a bad reputation because of these fake goods.
Therefore the court upheld only the claims for
material damages caused to Grêmio.
available information about IP Tango.