сряда, 6 октомври 2010 г.

Brazil and South Korea signed an agreement - Бразилия и Южна Корея подписаха споразумение


IP Tango съобщава новината за подписано споразумение за сътрудничество между Бразилия и Южна Корея по отношение на въпросите свързани с интелектуалната собственост.
Споразумението обхваща теми, като класифицирането на така наречените "зелени патенти", създаването на програми за подпомагане на малки и средни предприятия при използването на интелектуалната собственост за тяхното развитие и др.
Според запознати вниманието което отделят двете страни на IP въпросите е все по-голямо и това не е случайно. Те лека полека се превръщат в икономически сили, което изисква отделяне на сериозно внимание на иновациите и нематериалните активи.
За пример се дават данни от PCT системата за регистрация на патенти. Според информацията за периода 200-2009 години броят на заявките за патентни от Южна Корея се е увеличил от 1578 на 8035, а тези на Бразилия от 178 на 493.

English version

IP Tango reported news of an agreement for cooperation between Brazil and South Korea on the issues related to intellectual property.
The agreement covers issues such as classification of so-called "green patents, the creation of programs to support SMEs in the use of intellectual property for their development and others.
According to the familiar both countries devote more attention to IP issues and this is not accidental. They slowly become economic powers which requires separation of serious attention to innovation and intangible assets.
For example there is data from the PCT system for patent registration. According to the information for the period 200-2009 years the number of patent applications from South Korea increased from 1578 to 8035, while those of Brazil from 178 to 493.