петък, 15 октомври 2010 г.

The golf and intellectual property - Голфът и интелектуалната собственост


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен материал, който прави връзка между играта на голф и интелектуалната собственост.
Статията касае едно от най-интересните и популярни състезания в света на голфа- Ryder Cup, турнир който съществува от 1927 година.
Първото нещо което трябва да се знае в света на голф бизнеса и че трябва стратегия за неговото развитие. Част от тази стратегия е и интелектуалната собственост, която е гарант за осигуряване на финансовите приходи.
Ryder Cup притежава регистрирани търговски марки, които позволяват на мениджмънта да предоставя лицензии за използване на марката по различни начини. През тази година правата за мърчандайзинг свързани със състезанието са предоставени на компанията Asbri.
Други обекти на интелектуална собственост, които често се срещат в света на голфа са промишлените дизайни ( облекла, екипировка, интериор и екстериор), домейни и не на последно място патенти ( за топките за голф и друго оборудване).
Според изчисления добрата IP стратегия може да доведе до значителни приходи. За тази година от турнира Ryder Cup се очакват постъпления в размер на 70 милиона паунда за Уелс, като страна домакин, 50 милиона от мърчандайзинг и билети и 100 милиона от телевизиони права.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting material that makes the connection between the game of golf and intellectual property.
This article concerns one of the most interesting and popular events in the world of golf-Ryder Cup, a tournament which has existed since 1927.
The first thing you need to know for the world of golf business is that is needed
a strategy for its development. Part of this strategy is intellectual property which can guarantees the provision of financial revenue.
Ryder Cup has registered trademarks which allow management to grant licenses to use the mark in different ways. This year the merchandising rights associated with this competition are available to the company Asbri.
Other objects of intellectual property that often occur in the world of golf are designs (clothing, equipment, interior and exterior) domains and last but not least Patents (golf balls and other equipment).
According to calculations good IP strategy can lead to significant revenues. For this year's Ryder Cup tournament is expecting revenues of 70 million pounds for Wales as a host country, 50 million from merchandising and ticket and 100 million from the TV rights.
More information can be found here.