петък, 22 октомври 2010 г.

Margarita cocktail stopped registration of a trademark in the U.S. - Коктейлът Маргарита спря регистрация на марка в САЩ
The TTABlog съобщава интересна новина за опозиция срещу регистрация на марка AGAVERITA в САЩ. Марката е заявена за неалкохолни коктейли.

Според опозиционният борд към USPTO заявените стоки могат да бъдат идентифицирани в широкия смисъл на понятието, като включващи съставки за миксове при направата на известния коктейл Маргарита, който освен друго включва и текила.
Според доказателствата Rita се възприема, като често използвано съкращение на Маргарита. От друга страна първата част от заявената марка Agave е растение от което се добива напитката текила.
Според Борда AGAVERITA е описателно относно заявените стоки и не може да бъде марка.
Графичният елемент на марката в случая не е достатъчен за да се счете, че тя е отличителна и може да функционира, като търговска марка.

English version

The TTABlog reported an interesting news for opposition to registration of the mark AGAVERITA in the U.S.. Mark is applied for non-alcoholic cocktails.
According to the opposition board to the USPTO the goods sought can be identified in a broad sense as including a mix ingredients in the manufacture of the famous Margarita cocktail, which also includes tequila.
According to the evidence Rita perceived as a commonly used abbreviation for Margaret. On the other hand the first part of the mark Agave is a plant from which tequila is produced.
According to Board AGAVERITA is descriptive for the goods and can not be a mark.
The graphic element of the mark in this case is not sufficient to consider that this mark is distinctive and can function as a trademark.