четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Names of footballers such as trademarks - Имена на футболисти, като търговски марки


Известните футболисти по света освен да радват футболните фенове, представляват и сериозна маркетингова възможност за осъществяване на продажби и генериране на приходи чрез допълнителната стойност, която техните имена могат да добавят към цената на един продукт.
От тази гледна точка е интересно колко от имената на известни футболисти са регистрирани търговски марки.
Този блог направи малко изследване с тази цел, като проучи дали има регистрирани европейски марки с имена на футболисти. Резултатите показват, че за най-известните футболисти вече има регистрирани европейски марки. Някои от марките са:

1. Cristiano Ronaldo;
2. David Beckham- 3 регистрирани марки;
3. Thierry Henry TH;
4. DIEGO MARADONA;
5. RONALDINHO;
6. WAYNE ROONEY;
7. Zidane;
8. Messi- 8 регистрирани марки;
9. ALESSANDRO DEL PIERO;
10. Andriy Shevchenko;

Не всички известни футболисти имат регистрирани марки. Прави впечатление, че най-големите от тях като Марадона и Бекъм са сами притежатели на марките си. По този начин те могат да контролират стриктно тяхното лицензиране, съответно приходите. При друга част от футболистите притежател на марките са отделни компании.
Друг извод който може да се направи е че за да се регистрират имената като европейски марки в повечето случаи съответните футболисти трябва да са играли в различни държави. Това влияе върху притегателната стойност на техните имена, съответно марки.
Тези марки се регистрират предимно в класове свързани с дрехи, обувки, козметика, спортна екипировка, напитки и тн.

English version

Famous footballers in the world except that make football fans happy, they also constitute a major marketing opportunity for sales and generate revenue through additional value of their names which can be added to the price of a product.
From this perspective it is interesting how much of the names of famous players are registered trademarks.
This blog do a little research for this purpose examining whether there are European marks with names of players. The results show that for the most famous players have already registered European trademarks. Some of this marks are:

1. Cristiano Ronaldo;
2. David Beckham-3 registered marks;
3. Thierry Henry TH;
4. DIEGO MARADONA;
5. RONALDINHO;
6. WAYNE ROONEY;
7. Zidane;
8. Messi-8 registered marks;
9. ALESSANDRO DEL PIERO;
10. Andriy Shevchenko;

Not all famous players are registered trademarks. It is noteworthy that the best of them as Maradona and Beckham are themselves owners of their brands. In this way they can control their strict licensing revenue. In another part of the players owner of the marks are separate companies.
Another conclusion that can be done is that to register the names as European marks in most cases the players must have played in different countries. This affects the attractiveness value of their names respectively brands.
These brands are registered mainly in classes related to clothes, shoes, cosmetics, sports equipment, beverage and so on.